Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INNERLOOK - Mgr. Tereza Katolická

I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Klient“) za účelem dodání služby specifikované v bodu 4 kapitoly I. (dále jen „Služba“).

2. Poskytovatelem Služby je Mgr. Tereza Katolická, IČ: 08820112, se sídlem: Plzeň, Letní 8. Služby jsou poskytovány na adresách uvedených na webových stránkách u jednotlivých služeb. Email: info@innerlook.eu, telefon: 723198752, web: www.innerlook.eu.

3. Klientem Služby je každá fyzická osoba, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami čerpá Službu či objednává Službu prostřednictvím on-line rezervačního systému https://rezervace.innerlook.eu/karlin.html, e-shopu https://eshop.innerlook.eu/, emailem, SMS či osobně. Klient může být zastoupen svým zákonným zástupcem. Klient nebo jeho zákonný zástupce je osobou s plnou způsobilostí k právním úkonům.

4. Služba Klientovi spočívá v poskytování individuálních či skupinových konzultací, vzdělávacích akcí, kurzů, workshopů, masáží, jógy, terapií v oblasti fyzioterapie, Tradiční čínské medicíny. Individuální Službou se rozumí Služba, jíž se účastní pouze jeden Klient. Skupinovou službou se rozumí Služba, jíž se účastní více než jeden Klient. Speciální skupinovou službou jsou terapeutické nebo jógové pobyty (dále jen „Pobyty“).

II.

Využití služeb

1. K využití Služby není nutná předchozí návštěva lékaře. V případě vážných zdravotních potíží je ale doporučena. V případě, kdy má Klient zprávu od jiného nelékařského zdravotního pracovníka či lékaře se specializací na léčbu pohybového aparátu a souvisejících tělesných systémů (neurologie, revmatologie, gynekologie, aj.), který provedl diagnostiku (dokumentaci v listinné podobě, popis RTG, MRI, CT, apod.), Klient dává právo Poskytovateli Služby do této dokumentace nahlédnout, aby ji mohl použít jako podpůrnou informaci ke stanovení nejvhodnější péče formou Individuální služby či mohl modifikovat Skupinové služby, a to dle klientova zdravotního stavu.

2. V případě Individuální služby se každý Klient objednává na konkrétní čas pomocí on-line rezervace, případně osobně při absolvování terapie. Zrušení rezervace je možné v rezervačním systému, případně prostřednictvím SMS, a to dle Storno podmínek uvedených v kapitole V. Na Skupinovou službu se Klient přihlašuje na e-shopu či emailem a je si přitom vědom Storno podmínek, uvedených v kap. V.

3. Při prvním objednání Individuální služby či při přihlašování na Skupinovou službu (dále „Objednávka“) jsou vyžadovány následující osobní údaje: jméno a příjmení Klienta, číslo mobilního telefonu a emailová adresa Klienta či kontaktní osoby (v případě např. nezletilého klienta). Při odmítnutí poskytnutí těchto základních kontaktních údajů může být Objednávka zrušena.

4. Číslo mobilního telefonu Klienta je určeno výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, k zasílání SMS připomínající nadcházející termín, k prověření zpoždění dostavení se Klienta na plánovanou Službu, k případné změně termínu Služby z důvodu neplánované nepřítomnosti Poskytovatele (např. nemoc), případně k zasílání výhodných nabídek a novinek, pokud o to Klient projeví zájem.

5. Klient se před objednáním Služby seznámí s Podmínkami ochrany osobních údajů (viz kapitola III, část Ochrana osobních údajů). Objednáním Služby se předpokládá souhlas Klienta s Podmínkami ochrany osobních údajů dle relevantních ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

6. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta. Klientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se Klientovi poskytnou informace a zodpovězení doplňujících otázek způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět.

7. Po zápisu objednávky Služby do rezervačního systému je Klientovi odeslán potvrzovací email se souhrnnou informací o naplánované Službě. Následně cca 48 hodin před každou plánovanou Individuální službou zapsanou do rezervačního systému je Klientovi odeslána informativní SMS s připomenutím blížící se terapie. V případě Skupinových služeb klient obdrží týden před zahájením Služby souhrnné informace emailem. Další termíny v rámci jedné zaplacené Služby si již klient hlídá sám.

8. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na objednanou Službu, nebo se na ni nedostavil, postupuje se dle storno podmínek uvedených v kapitole V. těchto Obchodních podmínek.

9. Zahájení Služby je dobrovolné a je na vůli Klienta nebo jeho zákonného zástupce.

10. Pokud je pro poskytování konkrétní Služby potřebné zjistit informace o zdravotním stavu Klienta, Klient je povinen je předat a žádná fakta nezamlčet. V opačném případě Poskytovatel neručí za správnost postupu ani za jakoukoliv újmu na zdraví při i po poskytnutí Služby.

11. Klient prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a během poskytované Služby jedná podle svých možností a limitů a nese za to plnou zodpovědnost.

12. Pokud Poskytovatel kdykoliv během poskytování Služby zhodnotí, že další pokračování Služby může narušit zdraví Klienta, má právo na okamžité zastavení poskytované Služby.

13. Poskytovatel může odmítnout provádění Služby (včetně odmítnutí přítomnosti Klienta na Skupinové službě) v těchto případech:

a) Klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních nebo kožních onemocnění

b) Klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) Klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

d) Klient se během objednávání termínu Služby vyjadřuje nepřístojným způsobem.

14. Poskytovatel může předčasně ukončit provádění Služby (včetně odmítnutí přítomnosti Klienta na Skupinové službě), pokud:

a) u Klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) u Klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) se bude Klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

15. V případech uvedených v bodech 13 a 14 Klient nemá nárok na vrácení peněz.

III.

Práva a povinnosti klienta

1. Klient vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, případně čerpá Službu se svým zákonným zástupcem,

b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služeb i v průběhu jejich poskytování předá, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c) v případě změn v předaných údajích nahlásí jejich aktualizaci,

d) před zahájením Služby se důkladně seznámil se Smluvními podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

e) zaplatit Poskytovateli v požadovaném termínu plnou cenu Služeb,

f) si je vědom garance místa na Skupinové službě až po připsání platby na účet Poskytovatele.

2. Klient má právo:

a) být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu, ceně a způsobu jejich úhrady,

b) na řádné poskytnutí Klientem objednaných a zaplacených Služeb,

c) na vrácení peněz v případě nenaplnění kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění Skupinových služeb jsou 3 účastníci).

3. Povinnosti Poskytovatele

a) postupovat dle Smluvních podmínek,

b) poskytnout Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,

c) vrátit platbu za Skupinové služby zpět na bankovní účet Klienta v případě nenaplnění kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění jsou 3 účastníci).

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem přístupným na webových stránkách https://innerlook.eu/zasady-ochrany-osobnich-udaju/, respektive na webových stránkách https://eshop.innerlook.eu/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

IV.

Cena služeb a jejich úhrada

1. Cena za užívání Individuálních služeb je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na stránkách https://innerlook.eu/cenik/. Cena Skupinových služeb, organizovaných Innerlook, je uvedena na stránkách https://innerlook.eu/kurzy-a-skupinove-lekce/ a na e-shopu https://eshop.innerlook.eu/kurzy/. Skupinové lekce vedené pod studiem Yoga Karlín má svůj ceník na stránkách https://yogakarlin.cz/ (veškeré objednávání a platby jdou přes toto studio). V případě Pobytů je cena (celá částka, případně záloha a doplatek) uvedena u informací ke konkrétní akci.

2. Individuální služby je možné uhradit jednotlivě nebo formou předplatného následujícími způsoby:

a) v hotovosti – Služba musí být zaplacena při příchodu na objednanou Službu,

b) dárkovým poukazem – viz část Dárkový poukaz v této kapitole.

3. Skupinové služby uvedené na webových stránkách https://eshop.innerlook.eu/ je možné uhradit formou předplatného bezhotovostně – Služba musí být zaplacena nejpozději v den prvního poskytnutí Služby, pokud není stanoveno u jednotlivé Služby na webových stránkách jinak. Po předchozí domluvě je možné uhradit Službu hotově. Místo na Skupinové službě je garantováno v momentě připsání platby na účet Poskytovatele.

4. Ostatní Skupinové služby, které nejsou uvedené na webových stránkách https://eshop.innerlook.eu, se řídí obchodními podmínkami stanovenými provozovatelem těchto služeb.

5. V případě Pobytů se provádí úhrada celé částky, případně doplatku, nejpozději do 3 týdnů před začátkem konání Pobytu.

Zaplacení Služeb

1. Zaplacením Služeb Poskytovateli se rozumí předání hotovosti nebo připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. Číslo účtu je: 1028870918/5500.

Záloha při poskytování Individuálních služeb

1. U poskytovaných Individuálních služeb je stanovena Záloha.

2. Při první návštěvě je Klient povinen zaplatit v hotovosti Zálohu v plné výši jedné Služby, která může být použita na úhradu Storno poplatku dle kapitoly V.

3. Při použití Zálohy na úhradu Storno poplatku musí Klient uhradit částku rovnající se vyčerpané ceně na úhradu Storno poplatku.

4. Při ukončení čerpání Služeb bude Klientovi vrácena nevyčerpaná Záloha, výhradně v hotovosti. Pouze v případě změny bydliště Klienta, ve vzdálenosti bránící osobnímu setkání s poskytovatelem Služby, může být výjimečně poslána bezhotovostně na bankovní účet Klienta.

Záloha při poskytování Skupinových služeb

1. U poskytovaných Skupinových služeb může být stanovena záloha. V takovém případě je uvedena na webových stránkách u konkrétní Služby a na eshopu.

2. U Pobytů se úhrada zálohy provádí nejpozději do 6 týdnů před začátkem konání Pobytu. Tato záloha je nevratná, ale Klient ji může převést na jinou osobu.

Předplatné

1. Služby uhrazené formou předplatného musí být vyčerpány do stanovené lhůty, která je uvedena na stránkách https://innerlook.eu/cenik/. Po uplynutí této lhůty permanentka propadá bez nároku na vrácení zbylé částky.

Dárkový poukaz

1. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné Služby z nabídky. U Dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením Služeb. Platbu Dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem Služby.

2. Nevyčerpanou hodnotu Dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

3. Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4. Lhůta použitelnosti Dárkového poukazu je uvedena na přední straně dárkového poukazu. Lhůta platnosti nelze prodloužit, je povinností klienta si tuto lhůtu hlídat.

5. Dárkový poukaz je plně přenositelný po předchozí dohodě s Poskytovatelem Služby.

V.

Storno podmínky Individuálních služeb

1. V případě, že Klient potřebuje zrušit objednaný termín, musí tak učinit nejpozději do 8 hodin ráno předchozího pracovního dne. V případě rušení pondělního termínu tak musí učinit nejpozději v pátek do 17 hodin. 

2. Pokud Klient zruší svůj termín dle bodu 1 této kapitoly, má nárok na přeobjednání termínu v nejbližším volném termínu.

3. V případě pozdějšího zrušení objednané Služby nebo v případě absence, je Klient povinný uhradit Storno poplatek ve výši ceny rušené Služby. K tomuto účelu Provozovatel použije zaplacenou Zálohu dle kapitoly IV, část Záloha. V případě předplacených služeb je zrušená Služba považovaná jako absolvovaná a odečítá se tak od celkového počtu.

4. Klient může zrušit sám objednaný termín v rezervačním systému, nejpozději však 3 dny před stanoveným termínem. Pokud to bude v době kratší, je povinen zajistit řádné doručení omluvy rezervovaného termínu (storno) Poskytovateli, výhradně SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v těchto obchodních podmínkách v části „Úvodní ustanovení“ či přímo v rezervačním systému.

Storno podmínky Skupinových služeb kromě Pobytů

1. Uhrazená částka za Skupinové služby je nevratná.

2. V případě vážné nemoci či neschopnosti pohybové aktivity doložené lékařskou zprávou, je možná náhrada Služby v následujícím vypsaném termínu, pokud takový bude stanoven.

3. V případě maximálně dvou absencí je po individuální domluvě možná jejich náhrada v následujícím vypsaném termínu, pokud takový bude stanoven.

4. V případě nemoci Poskytovatele Služby bude řešena náhrada dle možností Poskytovatele dodatečně vypsanou lekcí, online kurzem nebo slevou na další Služby. 

5. V případě nenaplněné kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění jsou 3 účastníci), bude tato zrušena nebo přesunuta na jiný termín a Klientovi vráceny peníze.

Storno podmínky Pobytů

1. Záloha je nevratná, ale Klient ji může převést na jinou osobu.

2. V případě zrušení účasti ze strany Klienta v době více než 21 dnů před začátkem konání Pobytu, vrací se Klientovi částka ve výši doplatku.

2. V případě zrušení účasti ze strany Klienta v době méně než 21 dnů před začátkem konání Pobytu, je storno poplatek ve výši 100% celé částky.

4. V případě zrušení Pobytu ze strany Poskytovatele Služby bude Klientovi uhrazená částka přesunuta na náhradní termín. 

5. V případě nenaplněné kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění jsou 3 účastníci), bude tato zrušena nebo přesunuta na jiný termín a Klientovi vráceny peníze.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně, emailem, SMS nebo ve výjimečných případech telefonicky. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele a sociálních médií.

2. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. 

3. Pokud jsou u některé Služby stanoveny konkrétní podmínky odlišně od jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek, pak tyto konkrétní podmínky mají přednost před ekvivalentními ustanoveními těchto Obchodními podmínek.

4. Veškeré právní vztahy vznikající, či které v budoucnu vzniknou, mezi Poskytovatelem na straně jedné a Klientem na straně druhé, v souvislosti s poskytováním Služby, se řídí právním řádem České republiky.

5. Veškeré spory mezi Klientem a Provozovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby na základě těchto Smluvních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky s místní příslušností v Praze.

6. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a souvisejícími předpisy.

7. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

8. Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2023.

Zpět do obchodu